VERKOOPVOORWAARDEN VAN YESSS Electrical BV

ALGEMEEN

Artikel 1
1.1 YESSS Electrical BV is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en zal hierna volgend aangeduid worden met “wij”/”ons”.
1.2 Onder “afnemer” wordt verstaan iedere (rechts)persoon tot wie wij onze aanbiedingen richten, alsmede degene die aan ons aanbiedingen richt en degene die aan ons een opdracht verstrekt c.q. degene met wie wij in enige rechtsbetrekking staan. Hierna te noemen “afnemer”.
1.3 Onder “producten” worden verstaan alle zaken die met toepassing van algemene voorwaarden aan de afnemer worden geleverd.
1.4 Onder “fabriek” wordt verstaan onze productielocaties, magazijnen of bedrijfsterreinen.
1.5 De aanduidingen die in deze voorwaarden boven ieder artikel zijn geplaatst, hebben uitsluitend een classificatiefunctie. Aan deze aanduidingen mag geen juridische betekenis worden gehecht.

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 2
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk onderdeel van al onze aanbiedingen (inclusief eventuele bijlagen), van alle opdrachten aan ons, alsmede van alle met ons gesloten overeenkomsten en van alle overige, waaronder in de
toekomst met ons aan te gane, rechtsbetrekkingen.
2.2 Verwijzing door de afnemer naar door hem/haar gehanteerde (inkoop)voorwaarden wordt door ons bij dezen uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden ons slechts indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.

AANBIEDINGEN

Artikel 3
3.1 Al onze aanbiedingen en prijsopgaven (inclusief bijlagen, documentatie, afbeeldingen, etc.) worden mondeling of schriftelijk uitgebracht en zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten in welk laatste geval het aanbod na ommekomst van deze
termijn vervallen is.
3.2 Al onze aanbiedingen zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door ons onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
3.3 Afbeeldingen, tekeningen, opgave van kleuren, dessins, maten en dergelijke, die vóór of bij het sluiten van de overeenkomst worden getoond of verstrekt, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch worden slechts als monster of model ter aanduiding verstrekt of getoond en zijn niet strikt bindend.

TOTSTANDKOMING

Artikel 4
4.1 In geval door ons een vrijblijvend aanbod wordt gedaan, dan komt de overeenkomst tot stand op het moment dat ons aanbod door de afnemer schriftelijk wordt aanvaard. Echter, wij behouden ons het recht voor ons aanbod binnen vijf dagen na ontvangst van de
schriftelijke aanvaarding te herroepen.
4.2 In geval door ons een onherroepelijk aanbod wordt gedaan, dan komt de overeenkomst tot stand op het moment van de ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van de afnemer binnen de in ons aanbod gestelde termijn.
4.3 Indien een aanvaarding door de afnemer van het aanbod afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van de afnemer en als verwerping van ons aanbod, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten. Op dit nieuwe aanbod van de afnemer
zijn eveneens deze verkoopvoorwaarden van toepassing.
4.4 Indien de afnemer een aanbod doet en/of een opdracht geeft, is onzerzijds uitsluitend sprake van een aanvaarding indien wij dit aanbod en/of deze opdracht schriftelijk aanvaarden, danwel wanneer wij aan uitvoering van de opdracht zijn begonnen.
4.5 Personeelsleden die geen uitdrukkelijke schriftelijke procuratie hebben, zijn niet bevoegd een overeenkomst namens ons tot stand te brengen.

MATEN, GEWICHTEN, INHOUDSOPGAVEN, AFBEELDINGEN, E.D.

Artikel 5
5.1 De in onze aanbiedingen, voorraadlijsten, folders, gidsen, catalogi, circulaires en dergelijke vermelde maten, gewichten, technische gegevens, inhoudsopgaven en de daarin weergegeven afbeeldingen zijn niet strikt bindend, doch gelden slechts bij benadering.
5.2 Kennelijke schrijffouten, typefouten of administratieve vergissingen mogen door ons te allen tijde worden hersteld.
5.3 Wij houden ons uitdrukkelijk het recht voor op enig moment, hetzij vóór of na het plaatsen van een order, tot het aanbrengen van redelijke wijzigingen betreffende enige beschrijving, prijs, omvang of nadere specificatie, als bedoeld in lid 1 van dit artikel bedoelde
bescheiden. Door het plaatsen van de order verklaart de afnemer zich op voorhand akkoord met deze wijzigingen.
5.4 Afnemer verklaart zich ermee bekend dat wij gehouden en gerechtigd zijn, zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving aan de afnemer, goederen te leveren die ontworpen zijn en waarvan eventuele specificaties zijn aangepast, teneinde te voldoen aan door
betrokken overheidsinstituten neergelegde specificatiestandaards, zoals bijvoorbeeld de British Standards Institution of normen als uitgevaardigd door het Nederlands Normalisatieinstituut.

PRIJZEN

Artikel 6
6.1 Wij werken niet met vaste prijzen, doch hanteren onze eigen adviesprijzen. Onze prijzen zijn steeds gebaseerd op ten tijde van onze aanbiedingen geldende fabrieksprijzen, materiaalprijzen en dergelijke, ook wel te noemen kostprijzen. Indien na de datum van
aanbieding wijzigingen in de productiefactoren plaatsvinden, bijvoorbeeld omdat de materiaalprijzen, de prijzen van hulpmaterialen en
grondstoffen, de prijzen van onderdelen, de lonen, de sociale lasten, de belastingen, de prijzen van onderdelen, de vrachtprijzen,
vervoerskosten of assurantiepremies een verhoging ondergaan, daaronder begrepen de prijsstijging van materialen en onderdelen als gevolg van wijziging van één of meer van deze genoemde factoren onze marges een verandering ondergaan, ook al geschiedt dit ten
gevolge van reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, zullen wij steeds de prijzen daaraan aanpassen en deze wijzigingen doorberekenen.

6.2 De door ons opgegeven prijzen zijn netto prijzen en luiden exclusief omzetbelasting (BTW) en overige op de verkoop en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten; zij zijn gebaseerd op levering af fabriek, behoudens voor zover
schriftelijk anders overeengekomen. Dit betekent derhalve dat noch de kosten van inpakken, noch enige andere belasting of verplichting, zoals bijvoorbeeld de verwijderingsbijdrage of milieuheffing, bij de prijs zijn inbegrepen. Deze belasting en overige kosten zullen
apart aan de afnemer in rekening worden gebracht.
6.3 Kosten van begrotingen, berekeningen en daarmede verbonden reizen voor speciaal te leveren goederen, dit op verzoek van de aspirant-
afnemer gedaan, kunnen in rekening van deze worden gebracht, ook indien geen uitdrukkelijke opdracht daartoe is verstrekt.
6.4 Indien tengevolge van een gewijzigde opdracht van de afnemer vertragingskosten of andere kosten ontstaan, dan wel dergelijke kosten ontstaan tengevolge van een fout van de afnemer, dan zullen wij, op de voet als bedoeld in lid 1 van dit artikel, gerechtigd zijn de
prijs aan te passen.
6.5 Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn afleveringskosten, montage, servicekosten en kosten voor verzending, vervoer en lossing, etc. nimmer in onze prijzen inbegrepen.
6.6 Prijsverhogingen voortvloeiende uit, op verzoek van de afnemer, verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de afnemer.
6.7 Kosten ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken en/of ingeval zich omstandigheden voordoen die toe te rekenen zijn aan de afnemer tengevolge waarvan door ons kosten zijn ontstaan, worden door
ons in rekening gebracht.
6.8 Verzuim van de afnemer maakt een einde aan ons verzuim, in geval wij in verzuim zouden zijn. Gedurende het verzuim van de afnemer is deze niet bevoegd maatregelen tot executie te nemen. Kosten ontstaan doordat de afnemer in verzuim is, worden door ons in
rekening gebracht.
6.9 Kosten van in- en uitlading en/of opslag en/of vervoer van voor de afnemer ter beschikking gestelde onderdelen en/of materialen, modellen en/of gereedschappen en/of andere zaken, kunnen afzonderlijk aan de afnemer in rekening worden gebracht.
6.10 Kosten van montage, service en/of installatie en/of gebruiksklaar en/of alsmede van vervoer, verzending, lossing enz. kunnen aan de afnemer in rekening worden gebracht.
6.11 Wij zijn gerechtigd bepaalde afnemers kortingen te geven, zonder dat andere afnemers daaraan rechten kunnen ontlenen.

LEVERING

Artikel 7
7.1 De door ons opgegeven levertijden zijn vrijblijvend en gelden bij benadering. Opgegeven levertijden en/of opgegeven opleveringsdata zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering en/of
oplevering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn tot nakoming. Een redelijke termijn is in ieder geval de in de branche als redelijk geldende termijn.
7.2 De opgegeven leveringstijden en/of opleveringsdata zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de door ons bestelde voorraden, materialen en/of onderdelen.
7.3 Kleine afwijkingen van de monsters of modellen, zoals gespecificeerd in artikel 3.3, zijn toelaatbaar en wij hebben het recht de goederen met deze afwijkingen, mits van goede hoedanigheid en kwaliteit, aan de afnemer te leveren.
7.4 De levertijd gaat in nadat wij de opdracht schriftelijk hebben aangenomen, alle formaliteiten welke nodig zijn voor de aanvang der werkzaamheden zijn vervuld, alle benodigde bescheiden in ons bezit zijn en de afnemer ons bovendien, in overeenstemming met ons, de
voor de uitvoering der werkzaamheden vereiste gegevens ter beschikking heeft gesteld en voorbereidende werkzaamheden heeft verricht. Indien bovendien bij aanneming der opdracht betaling in termijnen is overeengekomen, en de eerste termijn bij opdracht vervalt,
zal de levertijd niet eerder ingaan dan na ontvangst van de eerste betalingstermijn.
7.5 De afnemer is uitdrukkelijk verplicht de aflevering van enige zending van goederen te aanvaarden, nadat door ons aan de afnemer is gemeld dat een dergelijke zending gereed staat voor vervoer, respectievelijk voor verzending.
7.6 Levering geschiedt af fabriek op door ons vastgestelde tijdstippen, welke tijdstippen door ons aan de afnemer tijdig zullen worden opgegeven dan wel wanneer de goederen of de belangrijkste onderdelen daarvan, één en ander ter onzer beoordeling, ter verzending
gereed zijn en wij de afnemer daarvan in kennis hebben gesteld.
7.7 Het risico van de goederen gaat over op de afnemer op het moment van aflevering, ook al is de eigendom van de zaak nog niet overgedragen. Het risico gaat derhalve over zodra de goederen onze magazijnen/fabrieken danwel bij levering op aanvoer van derden, de
fabrieken of magazijnen van deze derden hebben verlaten, danwel indien door ons de afnemer op de hoogte is gebracht van het feit dat de goederen voor verzending klaarstaan en vervolgens geen nadere instructie of adequate instructie van de zijde van de afnemer is
verstrekt. Eventuele opslag zal worden geregeld in afwachting van adequate instructies van de afnemer. Deze opslag zal voor rekening en risico van de afnemer plaatsvinden.
7.8 Ingeval is overeengekomen dat de zaak door ons op een overeengekomen plaats wordt geïnstalleerd en/of gemonteerd, gaat het risico van de zaak op de afnemer over zodra de zaak en/of onderdelen aan hem/haar afgeleverd is/zijn, middels bezitsverscha#ng aan de
afnemer of de vervoerder, ongeacht de verplichting van ons om voor installatie en/of montage zorg te dragen.
7.9 Voor schade ten gevolge van overschrijding van de leveringstermijnen en/of opleveringsdata zijn wij niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan onze zijde. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, zal de afnemer dus nimmer recht
geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, of het al dan niet krachtens of door derden
doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is geweest van opzet of grove schuld onzerzijds, of tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
7.10 In geval wij aansprakelijk zouden zijn wegens overschrijding van de leveringstermijn, zijn wij nimmer voor meer aansprakelijk dan directe schade tot een bedrag dat door ons verzekerd is, althans naar verkeersopvattingen verzekerd had behoren te zijn. In geen geval
echter zal de aansprakelijkheid een groter bedrag belopen dan de factuurwaarde van de opdracht/levering.
7.11 Aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten.
7.12 Verlenging van de levertijd kan op verzoek van de afnemer slechts geschieden met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring. Eventueel voor ons uit deze verlenging voortvloeiende kosten en verliezen zijn voor rekening van de afnemer.
7.13 De kosten van het transport zijn voor rekening van afnemer, ook in geval wij het transport verzorgen. De afnemer dient ten behoeve van de goederen voor dit transport een verzekering af te sluiten.

EMBALLAGE

Artikel 8
8.1 Emballage is niet in de prijs begrepen.
8.2 Verpakkingsmateriaal zal aan de afnemer volledig in rekening worden gebracht. De afnemer is verplicht verpakkingsmateriaal als goed huisvader te beheren en te verzekeren. De afnemer zal worden gecrediteerd indien het verpakkingsmateriaal wordt retour
gezonden, bij welke creditering rekening zal worden gehouden met waardevermindering van het verpakkingsmateriaal alsmede gebruikskosten, in redelijkheid door ons vast te stellen.

OVERGANG VAN EIGENDOM EN RISICO

Artikel 9
9.1 Dadelijk nadat de goederen, of de belangrijkste onderdelen daarvan, één en ander te onzer beoordeling, als geleverd gelden in de zin van artikel 7, draagt de afnemer het risico voor alle directe en indirecte schade, welke aan of door deze goederen voor de afnemer of
voor derden met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 12 van deze voorwaarden mocht ontstaan.
9.2 De door ons afgeleverde en/of te leveren zaken blijven ons eigendom totdat de afnemer alle verplichtingen met betrekking tot door ons aan de afnemer krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten
behoeve van de afnemer verrichte en/of te verrichten diensten, alsmede de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst, aan ons heeft voldaan. De eigendom van de goederen of de belangrijkste onderdelen daarvan gaan derhalve
pas eerst op de afnemer over zodra hij al hetgeen hij uit welke hoofde dan ook aan ons verschuldigd is terzake van de door ons verrichte en/of nog te verrichten leveringen en werkzaamheden alsmede daarmee samenhangende vorderingen, is voldaan, zulks onverminderd door derden verkregen rechten.
9.3 De door ons geleverde goederen zullen bij de afnemer, zolang nog geen betaling heeft plaatsgevonden, apart worden opgeslagen en derhalve gescheiden worden gehouden van alle andere goederen, toebehorend aan of gehouden door de afnemer. De afnemer is
tevens verplicht onze goederen deugdelijk geïndividualiseerd te bewaren, zodat onze eigendomspositie eenvoudig kan worden vastgesteld. Mocht de afnemer ondanks het bepaalde in dit artikel de aan hem geleverde goederen reeds gemonteerd hebben, dan is hij
gehouden, zolang nog geen betaling heeft plaatsgevonden, op eerste verzoek van ons de goederen te demonteren en aan ons te retourneren. De installatiekosten zullen dan voor rekening zijn van de afnemer, evenals eventuele schade die alsdan optreedt of heeft
opgetreden.
9.4 Indien de door ons geleverde goederen na van ons verkregen toestemming worden bewerkt of verwerkt, zullen, in geval sprake is van zaaksvorming als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, wij eigenaar zijn van de aldus gevormde zaak vanaf het moment der
totstandkoming. Zodra voldaan is aan het in lid 2 gestelde, zal de afnemer eigenaar worden van de uit onze goederen gevormde zaken.
9.5 In geval ten gevolge van handelen van de afnemer of van voor zijn rekening en risico handelenden, sprake is van een andere wijze van originaire rechtsverkrijging, zoals natrekking of vermenging, als in het Burgerlijk Wetboek nader geregeld, ten behoeve van de
afnemer, zal de afnemer op het moment van deze originaire rechtsverkrijging aan ons de nieuwe zaak in eigendom tot zekerheid voor al hetgeen wij uit welken hoofde ook te vorderen hebben, overdragen en de zaak voor ons gaan houden. In geval bovenstaande niet
mogelijk is ten gevolge van een eerdere eigendomsoverdracht tot zekerheid bij voorbaat, zal de afnemer onder de opschortende voorwaarde dat dit eerdere recht op de nieuwe zaak vervallen is, aan ons de zekerheidseigendom als hierboven bedoeld overdragen.
9.6 De afnemer is niet gerechtigd om de door ons geleverde goederen in pand te geven aan derden als zekerheid, op welke wijze dan ook voor derden te doen dienen, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De afnemer is verplicht de hier bedoelde goederen
op eerste aanmaning aan ons te tonen en deze, in geval van betalingsverzuim alsmede indien door ons gebruik wordt gemaakt van onze bevoegdheid in artikel 13, desverlangd meteen aan ons terug te geven.
9.7 De afnemer is verplicht de hierboven bedoelde goederen te verzekeren tegen risico’s van diefstal-, brand-, storm- en waterschade, in dier voege dat in de betreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook loopt op goederen van derden,
hetzij laatstbedoelde bij het aangaan van de verzekering belanghebbenden zijn, hetzij gedurende de loop der verzekering belanghebbenden zullen worden. Het is de afnemer niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeringsmaatschappij uit hoofde van de
hierboven bedoelde verzekeringen, voor zover betrekking hebbend op de hierboven bedoelde goederen, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen.
9.8 Uitkeringen terzake van schade en verlies van de hierboven bedoelde goederen treden in de plaats van de betrokken goederen. De afnemer is gehouden de terzake gedane verzekeringsuitkeringen ten behoeve van ons in ontvangst te nemen en deze uitkeringen op
eerste verzoek aan ons te betalen.

VERKOOPVOORWAARDEN VAN CEF CITY ELECTRICAL FACTORS B.V.

BETALING

Artikel 10
10.1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, moet betaling plaatsvinden zonder enige korting en/of aftrek en/of schuldvergelijking.
10.2 Betaling dient te geschieden contant, tenzij schriftelijk een andere vorm van betaling is overeengekomen. In dit laatste geval geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
10.3 Deze betalingstermijn van 14 dagen geldt als fatale termijn. Bij niet-betaling binnen de in sub 2 genoemde termijn is de afnemer een contractuele vertragingsrente verschuldigd aan ons gelijk aan 1,5% per maand, vanaf de vervaldatum van de factuur per maand of
gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt gerekend. De afnemer wordt derhalve geacht van rechtswege in verzuim te zijn indien er niet wordt betaald binnen de in sub 2 genoemde termijn, zonder dat daartoe enige sommatie
of ingebrekestelling is vereist.
10.4 Betaling dient te geschieden in Euro’s, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat in andere valuta wordt betaald.
10.5 De afnemer is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in het product en/of het niet goed uitvoeren van de opdracht of om welke andere reden dan ook de nakoming van zijn/haar betalingsverplichting te weigeren of op te schorten, tenzij het gebrek als
zodanig door ons wordt erkend, alsdan is de afnemer gerechtigd de betaling van maximaal 15% van het betrokken product op te schorten, totdat het gebrek is hersteld.
10.6 Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de afnemer dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
10.7 Bij niet-betaling binnen de termijn als genoemd in sub 2 van dit artikel zijn wij zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, voor zover zulks niet is uitgesloten in artikel 96 lid 2 sub c boek 6 van het Burgerlijk
Wetboek, in rekening te brengen. Buitengerechtelijke kosten zullen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag belopen met een minimum van € 25,00.
10.8 Ingeval van liquidatie, insolventie, faillissement of surséance van betaling van de afnemer zullen de verplichtingen van de afnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

RECLAME

Artikel 11
11.1 Reclames betreffende beschadigingen, tekorten of verlies van de geleverde goederen moeten binnen drie werkdagen na de dag van afevering van de goederen door de afnemer schriftelijk bij ons worden ingediend. Bij gegrondverklaring van de reclame hebben wij het
recht hetzij te herleveren hetzij van verdere levering af te zien en de afnemer te crediteren voor de door deze terzake van het betrokken goed betaalde koopprijs. Na deze termijn van drie dagen vloeit er voor ons uit enige reclame van de afnemer geen enkele verplichting voort.

11.2 Geringe en/of in de branche gebruikelijke of technische afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen geen grond voor klachten opleveren.
11.3 Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten en/of onderdelen daarvan behorende tot dezelfde overeenkomst.
11.4 Na het verwerken van de goederen worden geen reclames meer geaccepteerd.
11.5 Het indienen van reclames ontheft de afnemer niet van de verplichtingen, welke voor hem uit de met ons gesloten overeenkomst voortvloeien. De afnemer is uitdrukkelijk niet bevoegd naar aanleiding van enige reclame zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

(PRODUCTEN)AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 12
12.1 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade en dus nimmer gehouden tot vergoeding van schade, kosten, middellijk of onmiddellijk, van welke aard dan ook, bij de afnemer en/of derden, ontstaan tengevolge van eventuele gebreken in de door ons geleverde goederen, te
late levering van deze goederen of het verloren gaan ervan, tenzij de afnemer aantoont dat de hiervoor bedoelde schade is te wijten aan opzet of daarmee gelijk staande grove schuld aan onze zijde of aan de zijde van onze ondergeschikten, die overeenkomstig onze
uitdrukkelijke instructie hebben gehandeld of de schade een gevolg is van dwingend rechtelijke productenaansprakelijkheid. Alsdan zijn wij voor nimmer meer aansprakelijk dan de directe schade, voor zover deze door ons verzekerd is, althans naar verkeersopvattingen
verzekerd behoort te zijn.
12.2 Terzake van aanspraken gebaseerd op de wettelijke bepalingen aangaande productenaansprakelijkheid zijn wij nimmer aansprakelijk jegens de afnemer voor schade, die de afnemer lijdt ten gevolge van aanspraken van derden, eigen personeelsleden daaronder
begrepen, naar aanleiding van schade van welke aard dan ook, als veroorzaakt door producten van derden, die door ons geleverd worden in het kader van ons bedrijf.
Op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek zullen wij de identiteit van onze leverancier aan een benadeelde mededelen.
Het in de vorige zin bepaalde geldt evenzeer voor producten van derden die door ons op een andere wijze in het verkeer zijn gebracht. De afnemer zal ons terzake vrijwaren op dezelfde wijze als hierna in artikel 12.8 nader omschreven.
12.3 Voor door ons zelf vervaardigde eindproducten alsmede ten aanzien van de producten ten aanzien waarvan wij ingevolge de wettelijke bepalingen aangaande productenaansprakelijkheid als producent worden beschouwd zijn wij uitsluitend aansprakelijk indien schade
aan de afnemer en/of derden is toegebracht tijdens het gebruik van het product op een normale wijze, conform de door ons terzake verschafte instructies. De afnemer is verplicht bij hem ingediende aanspraken van derden terstond door te geleiden aan ons en zich te
onthouden van iedere toezegging aangaande schadevergoeding. Wij zijn gerechtigd, alvorens te beslissen of te doen beslissen over toekenning van enige schadevergoeding zelf, een volledige beschrijving te verlangen van het gebruik en de feiten die tot de schade
aanleiding hebben gegeven.
12.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor bedrijfsschade (ook niet ingeval van productenaansprakelijkheid).
12.5 Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade (ook niet in geval van productenaansprakelijkheid).
12.6 De afnemer vrijwaart ons tegen alle aanspraken terzake van eventueel door of in verband met het product danwel het bezit of gebruik daarvan direct of indirect bij derden veroorzaakte schade hoe en in welke vorm ook, voor zover deze verder gaan dan de
aansprakelijkheid van ons jegens de afnemer ingevolge het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
12.7 De afnemer vrijwaart ons tegen alle aanspraken van hem/haar en derden veroorzaakt door een gebrek in het product, welke mede veroorzaakt is door een gedraging van de afnemer of van zijn ondergeschikten, waaronder begrepen het vervaardigen door ons van
producten conform de instructies van de afnemer.
12.8 De afnemer is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten en schade, die voor ons ontstaan door het instellen door derden van een vordering op ons terzake van enig feit, waarvoor wij ingevolge deze bepaling en deze voorwaarden niet
aansprakelijk zijn. De kosten, aan juridische en overige bijstand die wij moeten maken terzake van de hierboven bedoelde schadeaanspraken, zoals verweer voeren, onderhandelen, etc. worden geacht minstens 15% van het geclaimde schadebedrag te bedragen en
dienen door de afnemer op eerste verzoek van ons aan ons te worden betaald, onverminderd ons recht om de reëel gemaakte kosten na speci#catie aan de afnemer in rekening te brengen.

OVERMACHT

Artikel 13
13.1 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor door de wederpartij geleden schade indien wij niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan onze verplichtingen uit de overeenkomst kunnen voldoen wegens overmacht.
13.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere omstandigheid waarmee wij ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening konden houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de
wederpartij kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen,
transportmoeilijkheden, en andere storingen in ons bedrijf.
Voorts wordt onder overmacht verstaan de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan wij afhankelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens ons voldoet, tenzij zulks aan ons verwijtbaar is.
13.3 Ingeval van overmacht hebben wij het recht om de termijn van aflevering en/of oplevering te veranderen en indien aflevering en/of
oplevering onmogelijk of onredelijk bezwarend is geworden om de overeenkomst te annuleren met onmiddellijke ingang zonder
rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.
13.4 Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt heeft de wederpartij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang middels een aangetekende brief te ontbinden.
13.5 Ingeval het alsnog leveren en/of opleveren verhoging van kosten met zich meebrengt, zijn deze voor rekening van de wederpartij.
13.6 Na annulering van de overeenkomst hebben wij recht op vergoeding van de door ons gemaakte kosten c.q. uitgevoerde werkzaamheden voor zover de wederpartij daardoor is gebaat.

ONTBINDING

Artikel 14
14.1 Onverminderd de ons verder toekomende rechten hebben wij het recht, indien wij door overmacht als bedoeld in artikel 13 worden verhinderd de overeenkomst uit te voeren, om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de
overeenkomst geheel ten dele te ontbinden, te onzer keuze, zodat dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn.
14.2 Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van
het bedrijf van de afnemer, het aanbieden van het een onderhands akkoord ter schuldsanering, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht, zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te onzer keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn, doch onverminderd de ons verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, dadelijk
en ineens opeisbaar.

14.3 Indien wij ten gevolge van het gestelde in lid twee van dit artikel de uitvoering van de overeenkomst opschorten, zullen wij de afgewerkte, in bewerking zijnde en overige in de prijs inbegrepen materialen voor rekening en risico van de afnemer opslaan en zal de
afnemer ons de contractuele prijs betalen, verminderd met de in de prijs gecalculeerde prijs van het ontbrekende en met de eventueel reeds betaalde termijnen.
14.4 Indien wij ten gevolge van het gestelde in de leden één en twee van dit artikel de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, hebben wij het recht van de afnemer te verlangen, dat hij de afgewerkte, de in bewerking zijnde en de overige in de prijs begrepen materialen tot
zich neemt tegen betaling van de contractuele prijs, verminderd met de in die prijs gecalculeerde prijs van het ontbrekende en met de eventueel reeds betaalde termijnen, bij gebreke waarvan wij te onzer keuze de goederen voor rekening en risico van de afnemer zullen
opslaan, dan wel verkopen. In de gevallen in de beide vorige alinea’s gaat op het moment, dat de betaling plaatsvindt, de eigendom der betaalde goederen op de afnemer over.
14.5 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst zijn wij gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten totdat de afnemer op verzoek en ten genoegen van ons zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Deze
bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen.
14.6 Weigering van de afnemer de verlangde zekerheid te stellen, geeft ons het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
14.7 De afnemer verplicht zich om op ons eerste schriftelijke verzoek volledige inzage te verscha!en omtrent zijn/haar kredietwaardigheid aan de hand van door een registeraccountant opgestelde stukken, bij gebreke waarvan wij het recht hebben de overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

INTELLECTUELE ABSOLUTE RECHTEN/GEHEIMHOUDING

Artikel 15
15.1 Tenzij schriftelijk anders met ons overeengekomen, behouden wij alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op al onze ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere
informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
15.2 De in sub 15.1 genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder onze schriftelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
15.3 De afnemer verplicht zich tot geheimhouding van door ons aan hem/haar ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie van ons. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel en artikel 16 betrekking hebben, alsmede
onze bedrijfsgegevens. De afnemer verplicht zich zijn/haar personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

INFORMATIE

Artikel 16
16.1 Opgave door ons van gegevens en/of afmetingen en voorts afbeeldingen, tekeningen en modellen gelden slechts ter verduidelijking en zijn niet bindend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk vermeld.

ONREDELIJK BEZWARENDE BEDINGEN

Artikel 17
17.1 Mocht in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

KOSTEN

Artikel 18
18.1 De afnemer is aan ons buiten de verplichtingen, voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en de aangegane overeenkomst, tevens verschuldigd alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, die wij maken teneinde de nakoming, ontbinding of schadevergoeding
ingevolge deze overeenkomst al dan niet in rechte van de afnemer te vorderen, dan wel aangesproken door de afnemer, ons te verweren, tenzij in dit laatste geval blijkens een gerechtelijke uitspraak ten onrechte door ons verweer is gevoerd.
18.2 Buitengerechtelijke kosten zijn door de afnemer verschuldigd in ieder geval dat wij ons voor de invordering van de hulp van een derde hebben verzekerd. Onverminderd eventuele verdere rechten en aanspraken zullen de buitengerechtelijke kosten in ieder geval
minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen te vermeerderen met BTW.

TOEPASSELIJK RECHT/GESCHILLENREGELING

Artikel 19
19.1 Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
19.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enig toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
19.3 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Artikel 20
20.1 Overeenkomstig gestelde in de AVG worden alle verzamelde (persoons)gegevens behandeld en bewerkt conform de verplichtingen onder de AVG en eventueel andere toepasselijke privacy wet- en regelgeving.
20.2 Op alle verzamelde en bewaarde (persoons)gegevens rust een geheimhoudingsplicht jegens derden, hiervan wordt slechts afgeweken indien afnemer hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend.
20.3 Afnemer kan ieder moment inzage vragen in de verzamelde en bewaarde (persoons)gegevens en verzoeken tot rectificatie en/of verwijdering daarvan. Hieraan zal binnen de maximaal gestelde periode van 4 weken uitvoering worden gegeven.
20.4 Wij spannen ons in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de (persoons)gegevens van afnemer te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrecht-matige verwerking. In geval van inbreuk zal afnemer onverwijld doch binnen 48 uur na ontdekking op de hoogte worden gebracht en geinformeerd over nader te nemen stappen.